Zakres działalnosci
Wersja z: 2013-01-21 11:12:06. Zapisał: Robert Wyka

I. Przedmiotem działania Słowińskiego Parku Narodowego jest:

1. ochrona przyrody, która ma na celu przede wszystkim:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
- zachowanie różnorodności biologicznej,
- zachowanie dziedzictwa geologicznego,
- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,
- utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności: dziko występujących roślin lub zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów, przyrody nieożywionej, krajobrazu,
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

2. udostępnianie SPN do prowadzenia wielokierunkowych badań naukowych;

3. udostępnianie Parku dla dydaktyki i turystyki;

4. zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych podstaw jego funkcjonowania.

II. Zakres działania Parku obejmuje w szczególności:

1. zabezpieczenie wartości przyrodniczych, naukowych, historycznych, dydaktycznych, kulturowych, estetyczno-krajobrazowych, turystycznych, zdrowotnych i społecznych na terenie Parku;
2. wszechstronne wykorzystanie chronionego obszaru zgodnie z podstawowymi celami ochrony przyrody;
3. prowadzenie obserwacji zjawisk przyrody na obszarze wyłączonym z gospodarczej ingerencji człowieka, na obszarze objętym działalnością zmierzającą do unaturalnienia bądź utrzymania w określonym stanie niektórych elementów przyrody;
4. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody;
5. prowadzenie prac inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej i ogólnoprzyrodniczej;
6. udostępnianie określonych części obszaru SPN dla zwiedzania oraz stosownie do potrzeb udział w organizowaniu obsługi ruchu turystycznego i utrzymanie związanych z tym urządzeń;
7. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-muzealnej,
8. prowadzenie monitoringu środowiska przyrodniczego;
9. popularyzowanie celów ochrony przyrody i współpracę z instytutami naukowymi i szkołami wyższymi w sprawach prowadzenia prac badawczych na terenie SPN;
10. współdziałanie w sprawach ochrony przyrody z organami administracji rządowej i samorządem terytorialnym, organami specjalnej administracji rządowej, Policją, Państwową Strażą Pożarną, organizacjami społecznymi, parkami narodowymi w Polsce;
11. współpracę zagraniczną z obszarami chronionymi i organizacjami ochrony przyrody;
12. nadzór nad całokształtem działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy SPN;
13. sprawowanie nadzoru nad obszarem stanowiącym strefę ochronną Parku, stosownie do zakresu ustalonego w przepisach o utworzeniu granic i otuliny SPN;
14. sprawowanie monitoringu i nadzoru nad obszarami ochrony siedlisk i gatunków w ramach europejskiej sieci Natura 2000 leżącymi w granicach SPN i jego otulinie;