ochrona danych osobowych
Wersja z: 2019-01-13 20:51:16. Zapisał: Administrator

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:

Administratorem Danych Osobowych jest Słowiński Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego, Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino
tel.: 59 8117204, e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl.Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Rykaczewski, kontakt z nim jest możliwy pod numerem telefonu 59 8489110 lub adresem e-mail: iod@slowinskipn.plPana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b). Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a), np. w celu usprawnienia kontaktu.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: systemu finansowo – księgowego w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody na Pana/Pani żądanie.W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo do informacji o tym przetwarzaniu, dostępu do danych osobowych, sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

Do pobrania:

1) oświadczenie o  wyrażeniu/cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie