Załatwianie spraw
Wersja z: 2012-04-07 21:51:21. Zapisał: Robert Wyka

W odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej, pracownicy Parku są zobowiązani do stosowania zasad określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071).

Przy załatwianiu pozostałych spraw stosuje się najbardziej proste i celowe formy. Tego typu sprawy załatwia się bez zbędnej zwłoki, w najbliższym możliwym czasie. Pracownik może w takim wypadku wyznaczyć termin, załatwienia sprawy.

Wszelkie pisma przesłane na adres parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane. Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw. Odpowiedź jest przygotowywana przez pracownika właściwej komórki, a następnie podpisywane przez zwierzchnika.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Słowiński Park Narodowy, ul Boh. Warszawy 1a, 76-214 Smołdzino. Pisma można także składać osobiście w sekretariacie parku, przesyłać faksem (+48 059 8117509) lub e-mailem:   sekretariat@slowinskipn.pl.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy parku tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.