Majątek
Wersja z: 2016-08-09 19:39:45. Zapisał: Robert Wyka

I. Aktywa trwałe:   wartość   272.077.076,48 zł

z tego:

1. Wartości niematerialne i prawne:   wartość   133.184,89 zł

2. Rzeczowe aktywa trwałe:   wartość   271.943.891,59 zł

w tym:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu):   wartość   255.144.160,21 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:   wartość   10.248.504,02 zł

- urządzenia techniczne i maszyny:   wartość   668.268,71 zł

- środki transportu:   wartość   1.085.302,11 zł

- inne środki trwałe:   wartość   1.212.785,91 zł

- inne środki trwałe – eksponaty muzealne: wartość   55.759,15 zł

- środki trwałe w budowie:   wartość   3.529.111,48 zł