Majątek
Wersja z: 2017-08-07 11:05:52. Zapisał: Robert Wyka

MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2016 r.

(wartość w zł)

Aktywa trwałe:                                                                                                                   274.074.130,54 zł

z tego:

1) Wartości niematerialne i prawne:                                                                                        81.091,52 zł

2) Rzeczowe aktywa trwałe:                                                                                             273.993.039,02 zł

W tym:

- grunty (w tym wieczyste użytkowanie gruntów)                                               253.157.858,24 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej                                                             16.867.552,12 zł

- urządzenia techniczne i maszyny                                                                                      588.456,10 zł

- środki transportu                                                                                                                 1.008.577,87 zł

- inne środki trwałe                                                                                                               1.164.567,97 zł

- inne środki trwałe- eksponaty muzealne                                                                       55.759,115 zł