Majątek
Wersja z: 2017-08-07 17:59:29. Zapisał: Robert Wyka

MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2016 r.

(wartość w zł)

Aktywa trwałe: 274.074.130,54 zł

z tego:

1) Wartości niematerialne i prawne: 81.091,52 zł

2) Rzeczowe aktywa trwałe: 273.993.039,02 zł

W tym:

- grunty (w tym wieczyste użytkowanie gruntów): 253.157.858,24 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej: 16.867.552,12 zł

- urządzenia techniczne i maszyny: 588.456,10 zł

- środki transportu: 1.008.577,87 zł

- inne środki trwałe: 1.164.567,97 zł

- inne środki trwałe- eksponaty muzealne: 55.759,115 zł