Majątek
Wersja z: 2018-07-16 16:32:33. Zapisał: Robert Wyka

MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2017 r.

(wartość w zł)

 

Aktywa trwałe:                                                                                                   273.654.405,99 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne
    1. Inne wartości niematerialne i prawne                                             43.801,63 zł

                 II.   Rzeczowe aktywa trwałe:                                                                                    273.610.604,36 zł

1. Środki trwałe                                                                                                   272.578.055,70 zł

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)                      251.041.897,43 zł

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii wodnej                     19.061.870,79 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny                                                                                           598.066,71 zł

d) środki transportu                                                                                                           909.954,13 zł

e) inne środki trwałe                                                                                                        966.266,64 zł

2. Środki trwałe w budowie                                                                                   1.032.548,66