Majątek
Wersja z: 2018-07-16 17:41:50. Zapisał: Robert Wyka

MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2017 r.

(wartość w zł)

 

Aktywa trwałe: 273.654.405,99 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne
    1. Inne wartości niematerialne i prawne    43.801,63 zł

     II.   Rzeczowe aktywa trwałe: 273.610.604,36 zł

1. Środki trwałe: 272.578.055,70 zł

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów):  251.041.897,43 zł

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii wodnej: 19.061.870,79 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny: 598.066,71 zł

d) środki transportu: 909.954,13 zł

e) inne środki trwałe: 966.266,64 zł

2. Środki trwałe w budowie:1.032.548,66 zł