Majątek
Wersja z: 2020-03-18 15:11:17. Zapisał: Robert Wyka

MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2018r.
(wartość w zł)

Aktywa trwałe:                                276.766.739,81 zł
I.    Wartości niematerialne i prawne
1. Inne wartości niematerialne i prawne                        14.539,59 zł

II.    Rzeczowe aktywa trwałe:                        276.752.200,22 zł
1.    Środki trwałe                             274.686.760,14 zł
a)    Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)    248.657.628,28 zł
b)    Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej
 i wodnej                                   20.088.392,43 zł
c)    Urządzenia techniczne i maszyny                       613.968,53 zł
d)    Środki transportu                                   702.370,90 zł
e)    Inne środki trwałe                                4.624.400,00 zł
2.    Środki trwałe w budowie                            2.065.440,08 zł