Majątek
Wersja z: 2020-04-10 12:30:38. Zapisał: Robert Wyka

MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2019r.
(wartość w zł)

Aktywa trwałe:                                274.731.150,49 zł
I.    Wartości niematerialne i prawne
1. Inne wartości niematerialne i prawne                        4.850,64 zł

II.    Rzeczowe aktywa trwałe:                        274.726.299,85 zł
1.    Środki trwałe                             273.368.871,85 zł
a)    Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)    246.262.743,81 zł
b)    Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej
 i wodnej                                   22.345.449,95 zł
c)    Urządzenia techniczne i maszyny                       517.284,77 zł
d)    Środki transportu                                   663.802,93zł
e)    Inne środki trwałe                                3.579.590,39 zł
2.    Środki trwałe w budowie                            1.357.428,00 zł