Majątek
Wersja z: 2015-04-15 20:10:18. Zapisał: Robert Wyka

 

MAJĄTEK

 

I. Aktywa trwałe:   wartość   267.195.525,04 zł

 

z tego:

 

1. Wartości niematerialne i prawne:   wartość   89.670,41 zł

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe:   wartość   267.105.854,63 zł

 

w tym:

 

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu):   wartość   256.079.465,12 zł

 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:   wartość   8.338.309,46 zł

 

- urządzenia techniczne i maszyny:   wartość   756.496,96 zł

 

- środki transportu:   wartość   420.673,81 zł

 

- inne środki trwałe:   wartość   1.024.910,90 zł

 

- środki trwałe w budowie:   wartość   485.998,38 zł