ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 września 1966 r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 8 października 1966 r. Nr 42, poz. 254)

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Słowiński Park Narodowy o obszarze około 18.069 ha, zwany dalej "Parkiem", położony w powiecie słupskim, w województwie koszalińskim i w powiecie lęborskim, w województwie gdańskim.

§ 2.

1. W skład Parku wchodzą:

1) obszary objęte ochroną rezerwatową o powierzchni około 18.056 ha

2) obszary włączone dla celów administracyjnych Parku o powierzchni około 12,60 ha

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego określi szczegółowo granice i obszar Parku, jak również ograniczenia i nakazy obowiązujące na tych obszarach odpowiednio do przedmiotów i zadań ochrony przyrody.

§ 3.

1. Na obszarze Parku określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 wszelkie działania oraz wszelkie czynności gospodarcze, ich charakter, zakres i sposób wykonywania muszą być ściśle dostosowane do potrzeb i celów ochrony przyrody.

2. Ograniczenia wynikające z przepisu ust. 1 w stosunku do terenów będących pod zarządem Gdańskiego Urzędu Morskiego i Koszalińskiego Urzędu Morskiego mogą być zastosowane tylko w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z zadaniami ochrony brzegów i bezpieczeństwa żeglugi.

3. Ograniczenia wynikające z przepisu ust. 1 w stosunku do terenów zabudowanych i pozostających pod uprawą rolną, łąkową, pastwiskową lub gospodarką rybacką nie dotyczą czynności gospodarczych, których wykonywanie konieczne jest ze względu na racjonalne użytkowanie tych terenów. Od decyzji dyrektora Parku w sprawach uznania czynności gospodarczych za konieczne ze względu na użytkowanie trenu służy odwołanie do właściwego do spraw ochrony przyrody organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

§ 4.

1. Poszczególne części obszaru Parku objęte ochroną rezerwatową podlegają ochronie ścisłej (rezerwaty ścisłe) lub ochronie częściowej (rezerwaty częściowe). W skład rezerwatów nie wchodzą tereny zabudowane lub

pozostające pod uprawą rolną, łąkową albo pastwiskową.

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dokona podziału obszaru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, na podlegający ochronie ścisłej lub ochronie częściowej oraz określi zasady, środki i sposoby stosowania ochrony ścisłej i ochrony częściowej.

§ 5.

1. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego określi ograniczenia obowiązujące na obszarze Parku w zakresie gospodarki wodnej i rybackiej, wydobywania torfu, uprawy terenów, polowania i turystyki.

2. Na obszarach nie objętych ochroną ścisłą w granicach jezior Łebsko i Gardno oraz rzek i kanałów gospodarka rybacka nie podlega żadnym ograniczeniom.

§ 6.

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wyda przepisy przewidziane w § 2 ust. 2, § 4 ust. 2 i § 5 ust. 1 w porozumieniu z Ministrami: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Handlu Wewnętrznego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Żeglugi oraz z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, Prezesem Centralnego Urzędu Geologii i Prezesem Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

§ 7.

1. Zarząd Parku sprawuje dyrektor Parku, powołany przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

2. Zakres działania dyrektora Parku określi Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

3. Organem doradczym dyrektora Parku w zakresie zarządzania Parkiem jest Rada Słowińskiego Parku Narodowego powołana przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, który określi jej skład, organizację i zakres działania.

§ 8.

Upoważniony personel Parku ma prawo do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o orzecznictwie karno-administracyjnym za wykroczenia popełnione na obszarze określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 9.

1. Wydatki związane z działalnością administracyjną Parku pokrywane są z budżetu centralnego.

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może wprowadzić obowiązek opłat za korzystanie z urządzeń Parku.

§ 10.

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967.

 

 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz__________________________________
Wytworzył: Robert Wyka
Data informacji: 2012-04-15 13:02:00
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2012-04-15 15:03:40
Odsłon: 3998
Dziennik zmian