Dz.U.04.43.390

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 2 marca 2004 r.

w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego

(Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Słowiński Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar 32.744,03 ha, w tym 21.572,89 ha położonych w województwie pomorskim oraz 11.171,14 ha wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.

§ 2. W skład Parku wchodzą:

  1) obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego położonego na 184,75 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku) linią prostą w kierunku południowym do punktu granicznego nr 111, następnie biegnie po punktach granicznych nr 169, 168, od nr 90 do nr 80 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 1), załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą do północnego narożnika działki nr 344, następnie biegnie wschodnią granicą działek nr 344, 350/1 (według arkusza nr 3 z 1995 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2), przecina rzekę Łebę i biegnie wschodnią granicą działki nr 902 (według arkusza nr 7 z lutego 1979 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 1), zachodnią granicą działki nr 910 (według arkusza nr 7 i 9 z września 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 1), wschodnią granicą działki nr 2/3 (według arkusza nr 1 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko), zachodnią granicą działki nr 336/4, południową granicą działki nr 353/1, załamuje się na południowy zachód i biegnie wschodnią granicą działek nr 211, 221, 280, przecina działkę nr 365 i dalej biegnie południową granicą działki nr 287/3, północną granicą działki nr 293/1, wschodnią granicą działki nr 381 (według arkusza nr 2 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko), następnie biegnie wschodnią granicą Kanału Żarnowskiego, południową granicą działki nr 126/4 (według arkusza nr 17 z marca 1961 r. mapy ewidencyjnej obrębu Charbrowo, gmina Wicko), północną granicą działki nr 146 (według arkusza nr 4 z kwietnia 1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce), do wysokości północno-wschodniego narożnika działki nr 147/1, przecina działkę nr 146 i biegnie wschodnią granicą działki nr 147/1, dalej punktami granicznymi nr 250L-260L, przecina rzekę Łebę (według arkusza nr 3 z kwietnia 1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce), załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą rzeki Łeba, zachodnią granicą działki nr 349/1, południową granicą działek nr 310, 219/3, 219/2, 219/1 (według arkusza nr 2 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce), południową granicą działek 205, 198, 109, wschodnią granicą działki nr 105, przecina rów i dalej biegnie północną granicą działki nr 34/2, wschodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 64/2 (według arkusza nr 1 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce), następnie biegnie północną granicą działki nr 161, zachodnią granicą działki nr 152, północną granicą działki nr 180 (według arkusza nr 1 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ciemino, gmina Główczyce), dalej biegnie południową granicą działek nr 15, 9, przecina prostopadle rzekę Pustynkę, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnim brzegiem rzeki Pustynki (według arkusza nr 1 z 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 52, wschodnią granicą działki nr 49, południową granicą działki nr 44 (według arkusza nr 2 z 1967 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino-Kolonia, gmina Smołdzino), północną granicą działki nr 37, wschodnią granicą działki nr 34, północną granicą działki nr 24, zachodnią granicą działki nr 22 (według arkusza nr 1 z 1969 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino-Kolonia, gmina Smołdzino), zachodnią granicą działki nr 79/1 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Leśnictwo, gmina Smołdzino), zachodnią granicą działki nr 496 (według arkusza nr 3 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), zachodnią granicą działki nr 106/2, południową, zachodnią i północną granicą działki nr 96/12, zachodnią granicą działki nr 96/13, wschodnią granicą działki nr 96/14, południową i zachodnią granicą działki nr 96/3, południową granicą działki nr 96/11, południową, zachodnią i północną granicą działki nr 96/2, zachodnią i północną granicą działki nr 60/5, zachodnią i południową granicą działki nr 60/9, południową granicą działki nr 30/2, południową i zachodnią granicą działki nr 46/10, północną granicą działki nr 15, następnie biegnie zachodnią granicą działki nr 14/1 (według arkusza nr 1 z 1955 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łokciowe, gmina Smołdzino), południową granicą działki nr 74/2, przecina działkę nr 77 (według arkusza nr 2 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino), dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 23/5, wschodnią i południową granicą działki nr 24/2, południową granicą działek nr 23, 8/2, zachodnią granicą działek nr 9, 10, przecina działkę nr 2, dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 11, północną i wschodnią granicą działki nr 12/1, wschodnią granicą działek nr 86/5, 86/4 (według arkusza nr 1 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino), wschodnią i północną granicą działki nr 86/2, północną granicą działek nr 92, 176/1, wschodnią granicą działek nr 92,176/2, południową granicą działki nr 92 (według arkusza nr 4 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino), następnie biegnie wschodnią i południową granicą działek nr 93/1, 93/2, przecina działkę nr 289 (według arkusza nr 2 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), wschodnią i zachodnią granicą działki nr 94 (według arkusza nr 10 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino), przecina działkę nr 291 i biegnie północną granicą działek nr 292, 296/1, 296/2, 314, 327/1, 327/4, 327/5, 327/8, zachodnią granicą działek nr 327/8, 331, północną granicą działek nr 101/2, 325, 101/2, 101/5, 101/1, wschodnią granicą działek nr 101/1, 101/3, południową granicą działek nr 101/3, 101/4, 345/2, 101/2 (według arkusza nr 1 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), po punktach granicznych nr 3851, 3852 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 13), wschodnią granicą działek nr 348/2, 351, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą rzeki Łupawy (według arkusza nr 1 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), północną granicą rzeki Łupawy dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 227, przecina rzekę Łupawę, załamuje się na południe i biegnie zachodnią granicą działek od nr 227 do nr 225, południową granicą działki nr 236 (według arkusza nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino), południową granicą działek 632/6, 632/5, północno-zachodnią granicą działek nr 634-641, 665/2, 655, 656/6, 656/5 (według arkusza nr 4 mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino), następnie biegnie północną granicą działek nr 218/2, 218/1, od nr 217 do nr 214, od nr 212 do nr 208, 207/3, 207/4, 206/6, od nr 204 do nr 201, 200/3, 199, 387/2, 198, 197, 221 (według arkusza nr 1 z 1970 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Mała, gmina Smołdzino), dalej biegnie południową granicą działki nr 16, północną granicą działek nr 5/2, 4, 1 (według arkusza nr 1 z 1958 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wysoka, gmina Smołdzino), następnie biegnie północną granicą działek nr 164, 52/2, zachodnią granicą działek nr 125 i 122, południową granicą działki nr 113, północną granicą działki nr 109, północno-wschodnią granicą działki nr 105 (według arkusza nr 1 z 1962 r. mapy ewidencyjnej obrębu Retowo, gmina Smołdzino), dalej biegnie południową granicą działek nr 3, 2 (według arkusza nr 2 z 1956 r. mapy ewidencyjnej obrębu Osieki, gmina Ustka), następnie biegnie południową granicą działki nr 11/2, przecina działkę nr 31 (według arkusza nr 2 PGR Objazda z 1957 r. mapy ewidencyjnej Objazda, gmina Ustka), przecina działkę nr 483 i dalej biegnie południową granicą działki nr 489, przecina działkę nr 488 i biegnie zachodnią granicą działek nr 322-323, 324/3, 324/2, 324/1, 324/4, przecina rzekę Bagienicę (według arkusza nr 2 z 1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), dalej biegnie zachodnią granicą działek nr 251/5, przecina działkę nr 250 i biegnie zachodnią granicą działki nr 246 (według arkusza nr 4 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), zachodnią granicą działek nr 243/1, 240/1, 232/4, południową granicą działki nr 230/2, zachodnią i północną granicą działki nr 227/14, zachodnią i północną granicą działki nr 227/16 (według arkusza nr 3 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), południową granicą rzeki Łupawy dochodzi do wysokości wschodniego narożnika działki nr 123 (według arkusza nr 2 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), przecina rzekę do południowo-zachodniego narożnika działki nr 617, dalej biegnie zachodnią granicą działek nr 617, 615, 613, północną granicą działek nr 611, 610 (według arkusza nr 1 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), dochodzi do punktu granicznego nr 1186/1190 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), dalej biegnie w kierunku północnym do punktu granicznego położonego na 217,30 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku), następnie biegnie w głąb Morza Bałtyckiego w kierunku północnym na odległość 2,0 MM do punktu A o współrzędnych x = 612.3705.79, y = 350.4139.70, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu B o współrzędnych x = 613.0381.72, y = 351.6193.72, załamuje się w kierunku wschodnim i dalej biegnie do punktu C o współrzędnych x = 613.3507.08, y = 353.1231.64, dalej biegnie do punktu D o współrzędnych x = 613.4291.23, y = 353.4299.36 (według mapy przebiegu 2-milowego pasa morskiego wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 5 marca 1996 r.), następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu położonego na 184,75 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku) - o powierzchni 31.813,65 ha;

  2) obszar leśny Rowokół-Żelazo określony linią graniczną, która biegnie od wysuniętego na zachód punktu granicznego nr 5299 we wsi Smołdzino w obrębie Żelazo w kierunku wschodnim po punktach granicznych nr 7400-7411, 5309, 3310, 5313, 5312, 7420, 5314, 5315, 7424-7426, 5316, 7427, przecina rzekę Łupawę (według arkusza nr 1 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) i biegnie wschodnim brzegiem rzeki Łupawy do wysokości północnej granicy działki nr 111/1, dalej biegnie północną granicą działki nr 111/1 (według arkusza nr 5 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), załamuje się na południe i biegnie po punktach granicznych nr 7428-7433 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r., nr ewidencyjny 24), następnie biegnie po punktach granicznych nr 7433-7435, 6107, 6108, 7438-7442, 6109, 7444-7446 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino), po punktach nr 7447, 7001, 7449, 7450, 7000, 3027, dalej biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 45/1, wschodnią granicą działki nr 48/1, po punktach granicznych nr 3031-3033, południową granicą działki nr 44 (według arkusza nr 3 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino), północną granicą działki nr 21, wschodnią i południową granicą działek nr 21, 19, po punktach granicznych nr 3069, 3071, 3076, południową granicą działek nr 16, 15/2, 15/1 do punktu granicznego nr 3090, dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 119/2, 7, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 6, po punktach granicznych nr 3107-3110, 3112-3115, 3117, 3119 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino), przecina rzekę Łupawę, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem rzeki Łupawy, południową i zachodnią granicą działek nr 10/1, 28/3, zachodnią granicą działki nr 23 do wysokości północnej granicy działki nr 47, załamuje się w kierunku zachodnim, przecina działkę nr 34, dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 47, południową granicą działek nr 48/1, 137/1 (według arkusza nr 1 z marca 1976 r. mapy ewidencyjnej obrębu Stojęcino, gmina Smołdzino), następnie biegnie po punktach granicznych nr 3126-3131, 591, 3132-3144, 3146, 3148, 3150, 3156-3163, 3165, 3166-3170, 3172, 3174, 3178, 3180-3183, 3185-3192 do punktu granicznego nr 5299 (według arkusza nr 1 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 780,32 ha;

  3) oddziały nr 85, 106, 107, 108, 117 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r., nr ewidencyjny 12, 24, 25) - o powierzchni 124,71 ha;

  4) działki nr 167/1, 23/3 (według arkusza nr 2 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,69 ha;

  5) działki nr 409/1 (według arkusza nr 2 z 1977/78 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), 487/1, 492/1 (według arkusza nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), 111/2, 111/3, 111/5-111/7, 111/10, 181, 375/5, 124 (według arkusza nr 5 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino) - o powierzchni 10,86 ha;

  6) działka nr 140/2 (według arkusza nr 4 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,09 ha;

  7) działki nr 49, 57/1, 57/2, 62, 69/1, 70 (według arkusza nr 1 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Człuchy, gmina Smołdzino) - o powierzchni 4,57 ha;

  8) działki nr 28/1, 33 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,98 ha;

  9) działka nr 35/2 (według arkusza nr 2 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka) - o powierzchni 0,15 ha;

10) działki nr 38/2, 38/3 (według arkusza nr 2 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko) - o powierzchni 1,38 ha;

11) działki nr 55/4, 55/19 (według arkusza nr 1 z 1955 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łokciowe, gmina Smołdzino) - o powierzchni 5,63 ha.

§ 3. W trwały zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie:

  1) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:

a)  działki nr 30, 52, 55, 56/2, 57/2, 58/2, 129, 130/1, 134/1, 134/3 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kluki, gmina Smołdzino) - o powierzchni 8,2647 ha,

b)  działka nr 88 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Leśnictwo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,24 ha;

  2) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni:

a)  działka nr 10 (według arkusza nr 1 z 1995 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2) - o powierzchni 0,0894 ha,

b)  działka nr 358 (według arkusza nr 3 z 1995 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2) - o powierzchni 3,1995 ha;

  3) Agencji Nieruchomości Rolnych:

a)  działka nr 37/1 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 0,16 ha,

b)  działka nr 59/5 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kluki, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,049 ha,

c)  działka nr 632/5 (według arkusza nr 4 mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,645 ha,

d)  działka nr 219/2 (według arkusza nr 2 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce) - o powierzchni 0,50 ha;

  4) Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku:

a)  działka nr 165/1 (według arkusza nr 1 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ciemino, gmina Główczyce) - o powierzchni 3,70 ha,

b)  działka nr 36 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 0,12 ha,

c)  działka nr 116/1 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 3,35 ha,

d)  działki nr 116/2, 117/1, 78, 79 (według arkusza nr 5 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 6,84 ha,

e)  działki nr 313, 310 (według arkusza nr 2 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce) - o powierzchni 3,60 ha,

f)   działki nr 4, 5, 6, 78, 197, 115/1 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kluki, gmina Smołdzino) - o powierzchni 8,81 ha,

g)  działka nr 12 (według arkusza nr 1 z 1980 r. mapy obrębu Skórzyno, gmina Główczyce) - o powierzchni 1,09 ha,

h)  działka nr 2/3 (według arkusza nr 1 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko) - o powierzchni 1,37 ha,

i)   działki nr 8/3, 9/2, 353/1, 381, 2/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 (według arkusza nr 2 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko) - o powierzchni 3,86 ha,

j)   działka nr 311/1 (według arkusza nr 15 z marca 1961 r. mapy ewidencyjnej obrębu Charbrowo, gmina Wicko) - o powierzchni 0,22 ha,

k)  działki nr 446, 442, 310 (według arkusza nr 14 z marca 1960 r. mapy ewidencyjnej obrębu Charbrowo, gmina Wicko) - o powierzchni 1,85 ha,

l)   działka nr 357/2 (według arkusza nr 3 i 4 z 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2) - o powierzchni 2,37 ha,

m) działki nr 66, 72, 78, 149, 150, 151 (według arkusza nr 1 z 1962 r. mapy ewidencyjnej obrębu Retowo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 2,06 ha,

n)  działki nr 17/1, 17/2, 21/1, 30, 38 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 2,09 ha,

o)  działki nr 136, 231 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 4,04 ha,

p)  działka nr 1183 (według arkusza nr 5 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,35 ha,

q)  działka nr 122 (według arkusza nr 3 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka) - o powierzchni 4,48 ha,

r)   działki nr cz. 1, cz. 21 (według arkusza nr 1 z marca 1976 r. mapy ewidencyjnej obrębu Stojęcino, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,85 ha,

s)  działka nr 1/1 (według arkusza nr 1 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 3,78 ha,

t)   działka nr 1/2 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,73 ha,

u)  działka nr 2 (według arkusza nr 1 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino) - o powierzchni 3,10 ha,

v)  działka nr 350 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,42 ha,

w) działki nr 1, 2 (według arkusza nr 3 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Leśnictwo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 2,60 ha,

x)  działka nr 3 (według arkusza nr 8 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,48 ha,

y)  działka nr 15 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łokciowe, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,25 ha;

  5) Urzędu Morskiego w Słupsku oddziały nr 185-218 (według mapy przeglądowej pasa nadbrzeżnego Urzędu Morskiego w Słupsku) - o powierzchni 477,80 ha;

  6) Ministra Obrony Narodowej działka nr 20/8 (według arkusza nr 6 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,36 ha.

§ 4. Na obszarze Parku zabrania się:

  1) polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj;

  2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;

  3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza;

  4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną;

  5) używania, użytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objętych ochroną;

  6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody;

  7) wydobywania skał, minerałów, w tym torfu i bursztynu;

  8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;

  9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi;

10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierząt;

11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części;

12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi;

13) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;

14) eksploracji zbiorników wodnych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi;

16) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych ochroną;

17) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

18) zakłócania ciszy;

19) używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania, żeglowania poza akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi;

20) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

21) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi;

22) prowadzenia badań naukowych bez zgody dyrektora Parku;

23) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania;

24) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

§ 5. 1. Wokół Parku tworzy się otulinę o powierzchni 30.220 ha położoną w województwie pomorskim.

2. W skład otuliny wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego położonego na 217,525 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku) na południowy zachód południowym brzegiem rzeki Łupawy do mostu we wsi Rowy, dalej biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 52 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), dochodzi do drogi powiatowej nr 131, dalej biegnie wschodnią granicą tej drogi przez miejscowości Rowy, Dębina i Bałamątek, dochodzi do północnej granicy nasypu kolejowego, załamuje się na wschód i dalej biegnie północną granicą tego nasypu - działki nr 199 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), 328 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), nr 808 (według arkusza nr 5 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), nr 34/1, 34/3 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Osieki, gmina Ustka), nr 135 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gąbino, gmina Ustka), nr 377/12L (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Czysta, gmina Smołdzino) dochodzi do drogi powiatowej nr 132, od tego punktu biegnie dalej południową granicą gminy Smołdzino do punktu, gdzie granica pomiędzy gminą Smołdzino i gminą Główczyce biegnie rzeką Pustynką, skręca na wschód i dalej biegnie prawym brzegiem Pustynki do mostu na tej rzece, dalej biegnie w kierunku wschodnim drogą będącą północną granicą działki nr 73 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Równo, gmina Główczyce) i południową granicą działki nr 96/2 do drogi leśnej na działce 261L (droga leśna jest przedłużeniem drogi z Równa), dalej skręca na północ i biegnie tą drogą w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, przecinając oddział 261L i działkę 96/3, dochodzi do drogi, następnie załamuje się na południowy wschód i biegnie wschodnią granicą działki nr 94 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Równo, gmina Główczyce), dochodzi do wsi Rówienko, we wsi skręca na wschód północną granicą działki nr 36 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Równo, gmina Główczyce) i biegnie dalej północną granicą drogi do wsi Skórzyno, dalej północną granicą działki nr 45 dochodzi do wsi Skórzyno, dalej biegnie północną granicą działek nr 46/4, 41 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce), po przecięciu działki nr 43 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce) biegnie na północ do skrzyżowania z drogą do wsi Zagórne, w tym punkcie skręca na wschód, biegnąc północną granicą działek nr 23, 33, dalej biegnie drogą przecinającą działkę nr 35, dalej granica biegnie północną granicą działek nr 36/2, 37/2 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce), dalej biegnie północną granicą drogi do wsi Zgierz, dalej biegnie przez wieś Zgierz północną granicą drogi, północną granicą działki nr 216 dochodzi do szosy z Ciemina do Izbicy, dalej biegnie na wschód północną granicą tej szosy do miejsca, gdzie odchodzi droga do wsi Rzuski Las, stąd dalej biegnie do wsi północną granicą działki nr 121/2 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ciemino, gmina Główczyce), dalej biegnie północną granicą działki nr 80/1 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), północną granicą działek nr 61, 90, 106, 107, północną i wschodnią granicą działki nr 108 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), dalej biegnie północną granicą działek nr 80/1, 116, 132, 252 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), północną granicą działki 263 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), drogą stanowiącą południową granicę działki nr 204/7, nie dochodząc do wsi Następowo, granica biegnie północną granicą działek 205, 206/4, 206/7, 206/9, dalej biegnie drogą leśną przecinającą działkę 37L, północną granicą działek nr 250, 229-236, wschodnią granicą działki nr 299, drogą przecinającą działkę 318 dochodzi do drogi biegnącej na północ w stronę rzeki Łeby, zachodnią granicą działki nr 321 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Pobłocie, gmina Główczyce) i działki nr 101 biegnie na północ (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Pobłocie, gmina Główczyce), dochodzi do granicy między gminą Główczyce i gminą Wicko, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północnym brzegiem rzeki Łeby do drogi wojewódzkiej nr 213, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą drogi wojewódzkiej nr 213 do wsi Wicko, następnie biegnie wschodnią granicą działki nr 452, północną granicą działki nr 461, 468 (według arkusza nr 8 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko), zachodnią granicą działki nr 529 (według arkusza nr 9 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko), północną granicą działek nr 494, 499, 504 (według arkusza nr 8 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko), północną granicą działki nr 579, zachodnią granicą działki nr 590, północną granicą działki nr 573/1, południową granicą działki nr 572 (według arkusza nr 9 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko) dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 213 i dalej biegnie w kierunku wschodnim północną granicą drogi wojewódzkiej nr 213 do zachodniego narożnika działki nr 443, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 443 (według arkusza nr 10 z kwietnia 1973 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wrzeście, gmina Wicko), dalej biegnie południowo-zachodnią, zachodnią i północną granicą obrębu Roszczyce gmina Wicko, północną granicą miejscowości Ulinii, dalej biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 65/4, załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działki nr 52/2 (według arkusza nr 2 z lutego 1988 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ulinia, gmina Wicko), dochodzi do granicy powiatu lęborskiego, załamuje się w kierunku północnym i dalej biegnie granicą powiatu lęborskiego do punktu granicznego położonego na 175 km brzegu morskiego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

________

1)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

2)     Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 42, poz. 254), które na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) utworzony park narodowy stał się parkiem narodowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

 

 __________________________________
Wytworzył: Robert Wyka
Data informacji: 2012-04-15 13:02:00
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2012-04-15 15:18:07
Odsłon: 3332
Dziennik zmian